Međunarodno privatno pravo
(MPP)

Kolegij međunarodno privatno pravo obrađuje problematiku privatnopravnih situacija s međunarodnim obilježjem.