Seminar iz Međunarodnog prava
(MP-Sem)

Više o kolegiju vidi na web stranici Katedre za međunarodno pravo Pravnog fakulteta u Osijeku.