Porezni postupak i institucije
(29205)

Zadatak ovog kolegija je studentima predstaviti pretpostavke provedbe propisa i normi iz područja javnih financija s naglaskom na porezno pravo, s polazišta njihova utjecaja na visinu poreznih izdvajanja. Izučavat će se zakonska regulativa obračuna poreza te njihove implikacije. Posebno će se obrađivati sustav obračuna poreza na dohodak.