Međunarodno gospodarstvo i tržište rada
(MGTR)

Integrirani - obvezni predme modula