UPRAVNO POSTUPPOVNO PRAVO SEMINAR
(UPPS)

**Posebnu pažnju posvetiti pravilnom načinu citiranja i navođenja popisa literature koja se u radu koristila.

Sve što se citiralo u bilješkama, mora se nalaziti u popisu literature (citiranje knjiga, monografija, znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u časopisima/zbornicima radova, zakona i drugih propisa, sudska praksa ili praksa javnopravnih ili drugih tijela/sudova, raznih dokumenata i internetskih izvora).

** Studenti sami predlažu teme/područja/institute o kojima bi pisali seminarski rad. Tema može i ne mora biti vezana za obveznu i dopunsku ispitnu literaturu, bitno je da se odnosi odnosno obuhvaća područje upravnog prava i javne uprave.

Osim klasičnih seminarskih tema (prijedlog teme rada prema sadržaju obvezne i dopunske literature ili bilo kojeg upravnog područja i postupanja izvan propisane literature), moguće je :

1) napisati prikaz knjige (prema prijedlogu studenata ili u dogovoru sa asistenticom),

2) provesti istraživanje o odabranom tijelu državne uprave ili jedinici lokalne i područne (regionanlne) samouprave, pravnoj osobi s javnim ovlastima (znanstveno - istraživački rad),

3) proučiti upravnu/upravnosudsku praksu te napisati sažetak upravnih akata/sudskih odluka: presuda i/ili rješenja (upravnih sudova u RH, Visokog upravnog suda RH, Europskog suda za ljudska prava, Ustavnoog suda RH, Vrhovnog suda RH, suda Europske unije, tijela državne uprave (npr. rješenje ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, rješenje Ministarstva uprave, porezno rješenje, građevinska dozvola, odluka o davanju koncecije, rješenje o izvlaštenju, itd.), praksa Odbora za državnu službu

POTREBNO JE ODABRATI 4 SUDSKE ODLUKE (presude i/ili rješenja odabranog suda/javnopravnog tijela) IZ RAZLIČITIH POSEBNIH UPRAVNIH PODRUČJA TE NAPISATI SAŽETAK.

IUS INFO SUDSKA PRAKSA http://www.iusinfo.hr/CaseLaws/TOC.aspx

https://www.usud.hr/hr/pregled-prakse-esljp

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7046/hr/

http://vusrh.hr/sudska-praksa/, https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/home

https://uprava.gov.hr/odbor-za-drzavnu-sluzbu-1129/1129

https://www.usud.hr/hr/praksa-ustavnog-suda

****Link za primjer pisanja sažetaka odluka upravnih sudova u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek) i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (Zagreb) iz časopisa HRVATSKA I KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA (dostupan on-line i u tiskanom obliku u knjižnici):

http://iju.hr/HKJU-clanak.asp?c=244&a=Autor:%20Damir%20Juras

http://iju.hr/HKJU-clanak.asp?c=244&a=Autor:%20Damir%20Juras

***ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU:

hhttp://iju.hr/HKJU-clanak.asp?c=11&a=Autor:%20Dražen%20Škrtićttp://iju.hr/HKJU-clanak.asp?c=11&a=Autor:%20Dražen%20Škrtić

***EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA:

hhttp://iju.hr/HKJU-clanak.asp?c=683&a=Autor:%20Frane%20Staničić;%20Lana%20Ofak;ttp://iju.hr/HKJU-clanak.asp?c=683&a=Autor:%20Frane%20Staničić;%20Lana%20Ofak;

***USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE:

http://iju.hr/HKJU-clanak.asp?c=719&a=Autor:%20Slavica%20Banić

***VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE:

https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/home

***SUD EUROPSKE UNIJE:

htthttps://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/hr/ps://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/hr/

***AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA (odluke AZTN-a i odluke VUS-a u području tržišnog natjecanja):

http://www.aztn.hr/odluke/

***HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI (HAKOM)

https://www.hakom.hr/default.aspx?id=316

** Seminarski radovi moraju imati sve potrebne dijelove:

  • 1) NASLOVNA STRANICA, 2) SADRŽAJ, 3) UVOD, 4) GLAVNI DIO RADA-RAZRADA TEME, 5) ZAKLJUČAK, 6) POPIS LITERATURE, 7) PRILOZI **KLJUČNE RIJEČI
  • numerirane naslove, podnaslove i stranice rada te pripadajuće bilješke/fusnote pisane prema pravilima citiranja (vel. slova-10, obostrano poravnanje (OP), par.-1,0 (single)
  • prva numeracija rada i naslova određuje se od UVODA
  • radovi moraju sadržavati min. 15 stranica (i više ovisno o prdmetu i vrsti studija)
  • tekst rada-font-TIMES NEW ROMAN, vel. slova-12, par.-1,5 lines
  • za isticanje pojedinih dijelova teksta koristiti kurziv, a masni tisak samo iznimno

** Primjerak za izradu naslovne stranice možete pogledati na primjer naslovne stranice za sem.docx.

** Napomena u nazivu katedre-KATEDRA ZA UPRAVNO PRAVO I ZNANOST i navesti vrstu studija

** Popis literature treba navesti po abecednom redu (jednoobraznost u navođenju autora i sukladno pravilima za svaki pojedini izvor-knjige, znantsveni i stručni članci, zakoni i drugi propisi, sudksa praksa i internetski izvori).

*nprimjer:

Koprić Ivan , Musa Anamarija , Lalić Novak Goranka (2012) Europski upravni prostor. Zagreb: Institut za javnu upravu--PRIRUČNIK

Koprić Ivan, Marčetić Gordana(2000) Kriza socijalne države, reforme javne uprave i hrvatsko upravno osoblje. Hrvatska javna uprava 2(1): str. 25.-82.--ZNANSTVENI ČLANAK U ČASOPISU

Britvić Vetma, Bosiljka(2014) Upravno sudovanje u Francuskoj U: Ivan Koprić (ur.) Europeizacija upravnog sudovanja. Zagreb: Institut za javnu upravu-ZNANSTVENI RAD U ZBORNIKU RADOVA S KONFERENCIJE

čl. 23. Zakona o sustavu državne uprave, Narodne novine, br. 150/11, 12/13, 93/16 , 104/16--ZAKON

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, za 2015. godinu, Zagreb, ožujka 2016., http://www.pristupinfo.hr/izvjesce-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2015-godinu-povjerenika-za-informiranje/-DOKUMETNT

Presuda Upravnog suda u Rijeci, br. UsI-1159/13-8 od 27. veljače 2015.-UPRAVNO-SUDSKA PRAKSA

POMOĆ PRI TRAŽENJU BAZA PODATAKA I LITERATURE-Knjižnica-Edukacija

**http://www.pravos.unios.hr/pfo/knjiznica-edukacija

** Literaturu možete potražiti u knjižnici Pravnog fakulteta korištenjem dostupnih baza podataka:

1) (www.pravos.hr)-KNJIŽNICA-CROLIST-PRETRAŽIVANJE KATALOGA

2) portal znanstvenih časopisa (http://hrcak.srce.hr/), društvene znanosti-pravo-časopisi po područjima (pravo)

3) pretraživanjem baze članaka u časopisu HRVATSKA I KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA (www.iju.hr),

4) SIGMINE baze (www.sigmaweb.org),

5) časopis INFORMATOR-(novi-informator.net),

6) časopis PRAVO U GOSPODARSTVU- (http://www.pravniciugospodarstvu.hr/casopis.html),

7) NARODNE NOVINE (www.nn.hr), https://www.zakon.hr/,

8) MINISTARSTVO UPRAVE (www.uprava.hr),

9) VLADA RH (www.vlada.hr),

10) VISOKI UPRAVNI SUD RH (http://www.upravnisudrh.hr/index.php),

11) časopis Pravnog fakulteta Osijek-PRAVNI VJESNIK-(vjesnik.pravos.hr),

12) časopis HRVATSKA PRAVNA REVIJA-(http://www.ingbiro.hr/hpr.html)

13) IUS INFO-http://www.iusinfo.hr/

14) POVJERENIK ZA INFORMIRANJE- (http://www.pristupinfo.hr/),

**web stranice tijela državne uprave-MINISTARSTVA, DRŽAVNI UREDI, DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJA, UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

**web stranice brojnih agencija npr. https://www.hakom.hr/,https://www.hera.hr/hr/html/index.html,http://www.aztn.hr/,https://www.apprrr.hr/,